Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Strona internetowa http://bip.grajewo.kpp.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 rok poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie materiały filmowe, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.grajewo.kpp.policja.gov.pl spełnia wymagania w 97,98 %. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Mirosław Nowik, numer telefonu +48 477184245, e-mail: miroslaw.nowik@grajewo.bk.policja.gov.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie Biuletyn Informacji Publicznej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować do Pani Ewy Szmigiel, numer telefonu +48 477184265, e-mail: ewa.szmigiel@grajewo.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Grażyna Rodzeń, numer telefonu +48 47 7184278, e-mail: grazyna.rodzen@grajewo.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Grażyna Rodzeń, numer telefonu +48 47 7184278, e-mail: grazyna.rodzen@grajewo.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie Panią Grażyną Rodzeń, numer telefonu +48 47 7184278 , e-mail: grazyna.rodzen@grajewo.bk.policja.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
ulica Wojska Polskiego 74A
19-200 Grajewo

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 74A w Grajewie. Oznaczona jest ona tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Grajewie możliwy jest od ulicy Wojska Polskiego i ulicy Pułkownika Tadeusza Falewicza. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Przy schodach po lewej ich stronie znajduje się pochylnia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pochylnia prowadzi do wejścia głównego budynku. Przed wjazdem na pochylnię, na poręczy, po prawej stronie zainstalowany został dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

W holu głównym, po lewej stronie od wejścia, znajduje się punkt recepcyjny, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Na szybie recepcji po lewej stronie znajduje się oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego. Na wprost od wejścia znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Policjanci i pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w holu głównym, po prawej stronie, obok punktu recepcyjnego. Toaleta dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Naprzeciwko drzwi wewnętrznych wejściowych znajduje się winda, przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do pomieszczenia do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku Komendy Powiatowej Policji w Grajewie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, zamocowana jest na poręczy przed wjazdem na pochylnię, po lewej stronie drzwi wejściowych.

W Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie, w pokoju przyjęć interesantów, jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20.00. Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić bezpośrednio u dyżurnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, w dziale „Język migowy”.

Posterunek Policji w Rajgrodzie

ulica Jaćwieska 36

19-206 Rajgród

Siedziba posterunku znajduje się przy ulicy Jaćwieckiej 36 w Rajgrodzie. Oznaczona jest napisem Policja na ścianie frontowej. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w holu głównym. Toaleta dla interesantów znajduje się w holu głównym po prawej stronie. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie Panią Grażyną Rodzeń - numer telefonu +48 477184278, e-mail: grazyna.rodzen@grajewo.bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Szczuczynie

ulica Plac Tysiąclecia 13

19-230 Szczuczyn

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy plac Tysiąclecia 13 w Szczuczynie. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z napisem  Posterunek Policji w Szczuczynie umieszczoną nad wejściem głównym do budynku. Parking dla interesantów znajduje się bezpośrednio  przy ulicy z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.   

Policjanci Posterunku Policji w Szczuczynie nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą schody. Brak pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poczekalnia znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. W poczekalni brak jest toalety dostosowanej do potrzeb  osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku Policji w Szczuczynie w obecności policjanta.

Do budynku posterunku można wejść z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie  Panią Grażyną Rodzeń - numer telefonu +48 477184278, e-mail: grazyna.rodzen@grajewo.bk.policja.gov.pl

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 28.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Rodzeń
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Nowik Zespół ds. OIN, Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Szmigiel

Nawigacja

do góry