Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Grajewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

DOSTĘP DO ZASOBÓW ARCHIWALNYCH
SKŁADNICY AKT KPP W GRAJEWIE

 

Podstawa prawna:
 
Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w przepisach:
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałow archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta (Dz. U. z 2005 r. Nr 29, poz. 1847),
 • Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 
W zakresie ochrony informacji zawartych w materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również następujące akty prawne:
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 742)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późń. zm.)
 
 
Zasób archiwalny:
 
Składnica akt Komendy Powiatowej Policji w Grajewie posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny MO, powstały w latach 1955-1990 oraz zespół otwarty Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
 
 
Tryb udostępniania dokumentów:
 
Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego zawierającego:
 1. Imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji- jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 2. Nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której maja być udostępnione materiały- jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
 3. Wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
 4. Cel i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

Udostępnienie akt następuje poprzez:
 1. Umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
 2. Przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
 3. Przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu akt,
 4. Wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części (nie dotyczy dokumentów trwale przechowywanych).

Metryczka

Data publikacji : 14.10.2008
Data modyfikacji : 22.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Szumowska
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Szklarzewski Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Szmigiel
do góry